بيان من أسرة باتريك: نهنئ جميع عائلات المفرج عنهم، و نأمل أن يعود باتريك الى أحضاننا في اقرب وقت! تابعنا أنباء الإفراج عن عشرات المسجونين السياسيين في الايام الماضية بمزيج من الفرحة و الاشتياق. نهنئ جميع أُسر المفرج عنهم برجوع أبنائهم إليهم. نتخيل سعادتهم ، ونتمنى أن نحظى بمثل تلك السعادة في أقرب وقت. نرى خطوات إيجابية و مبشرة في حالات مشابهة لحالة ابننا، و تجتاحنا مشاعر الأمل والتفاؤل، نتمنى ان نقرأ خبر إخلاء سبيل باتريك مثلما حدث مع زملائه. كل عام و وأحبابنا بخير و في وسط أحبائهم، فالعيد يصبح عيد فقط عندما يكتمل أفراد الأسرة و يتم لم شملهم بعد فراق. مر علينا الكثير من الأعياد ونحن دون باتريك، آخرهم عيد الرسل الأسبوع الماضي و قريبًا يأتي عيد السيدة العذراء مريم والذي يحمل معنى خاص جدًا لباتريك. ونتمنى أن تلك الأخبار المفرحة ستشمل ابننا في القريب العاجل ويكون بيننا. #الحرية_لباتريك_جورج

Statement from Patrick’s family: we congratulate all the families of the released prisoners, and we hope that Patrick will be back in our arms as soon as possible! We followed the news of the release of dozens of political prisoners in the past few days with a mixture of joy and longing. We congratulate all the families of the released on the return of their sons and daughters to them. We imagine their happiness, and we hope to have such happiness soon. We see positive and promising steps in cases similar to the case of our son, and feelings of hope and optimism sweep over us. We hope to read the news of Patrick’s release, just like it happened with his colleagues. Happy feast to our loved ones and we hope they remain in the midst of their loved ones, Eid becomes Eid only when family members are present and are reunited after separation. We have had many holidays without Patrick, the last of them being the Feast of the Apostles last week and soon the Feast of the Blessed Virgin Mary is coming which has a very special meaning for Patrick. We hope that this happy news will include our son in the near future and he will be among us. #Freepatrick

Dichiarazione della famiglia di Patrick: ci congratuliamo con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciati, e speriamo che Patrick torni tra le nostre braccia il più presto possibile! Abbiamo seguito la notizia del rilascio di decine di prigionieri politici nei giorni scorsi con un misto di gioia e nostalgia. Ci congratuliamo con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciato per il ritorno dei loro figli e delle loro figlie. Immaginiamo la loro felicità, e speriamo di averla presto anche noi. Vediamo passi positivi e promettenti in casi simili a quello di nostro figlio, e sentimenti di speranza e ottimismo ci invadono. Speriamo di leggere la notizia della liberazione di Patrick, proprio come è successo con i/le suoi/sue colleghi/e. Buoni festeggiamenti a queste persone, che speriamo che rimangano in mezzo ai loro cari, Eid è veramente Eid solo quando i familiari sono presenti e si riuniscono dopo la separazione. Abbiamo passato molte feste senza Patrick, l’ultima delle quali è stata la Festa degli Apostoli la scorsa settimana, e presto arriverà la Festa della Beata Vergine Maria che ha un significato molto speciale per Patrick. Speriamo che questi felici sviluppi includano nostro figlio e che nel futuro prossimo sia tra noi. #PatrickliberoVisualizza traduzione

390390Commenti: 26Condivisioni: 88Mi piaceCommentaCondividi

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona e testo